maba@maba.hr 021 / 339-501 Ruđera Boškovića 15 (Kaleta I)

Krediti

Široka ponuda kredita prilagođena vašim potrebama

Informacije

Korisnik kredita u Kreditnoj uniji MARJAN može biti svaka punoljetna fizička osoba – državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije.

Procedura za dobivanje kredita je vrlo jednostavna i brza, unutar jednog dana.

Kreditna unija MARJAN kredite isplaćuje u najkraćem mogućem roku od podnošenja Zahtjeva za kredit.

Informirajte se o uvjetima dobivanja kredita na telefone: 021/339-500; 021/471-000; 021/826-067 ili dođite osobno u Vama najbližu poslovnicu i saznajte koje su Vaše mogućnosti. Kreditni referenti će Vam ponuditi varijante i rokove kojima se možete najlakše prilagoditi.

Vrste kredita

 • Nenamjenski gotovinski krediti za zaposlene
 • Nenamjenski gotovinski krediti za umirovljenike
 • Nenamjenski gotovinski kredit na temelju zaloga nekretnine (hipotekarni krediti)

Visina kamatnih stopa

Krediti uz mjesečne anuitete

Vremenski rok korištenja kredita (mjeseci) Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope Naknada za obradu kreditnog zahtjeva (%), jednokratno Kamatna stopa primjenjuje se od
6 godišnja fiksna 5.47 1,00 10.01.2024.
12 godišnja fiksna 6,12 1,50 10.01.2024.
24 godišnja fiksna 6,10 2,85 10.01.2024.
36 godišnja fiksna 6,61 3,40 10.01.2024.
48 godišnja fiksna 6,95 3,80 10.01.2024.
60 godišnja fiksna 7,32 3,80 10.01.2024.
72 godišnja fiksna 7,57 3,80 10.01.2024.
84 godišnja fiksna 7,75 3,80 10.01.2024.
96 godišnja fiksna 7,88 3,80 10.01.2024.
108 godišnja fiksna 7,98 3,80 10.01.2024.
120 godišnja fiksna 8,06 3,80 10.01.2024.
132 godišnja fiksna 8,13 3,80 10.01.2024.
144 godišnja fiksna 8,19 3,80 10.01.2024.

Krediti kojima kamata dospijeva mjesečno,
a glavnica po dospijeću

Vremenski rok korištenja kredita (mjeseci) Visina kamatne stope Naknada za obradu kreditnog zahtjeva (%), jednokratno Kamatna stopa primjenjuje se od
6 6,95 1,00 10.01.2024.
12 7,59 1,30 10.01.2024.

Krediti kojima kamata dospijeva mjesečno,
a glavnica svakih 6 mjeseci

Vremenski rok korištenja kredita (mjeseci) Visina kamatne stope Naknada za obradu kreditnog zahtjeva (%), jednokratno Kamatna stopa primjenjuje se od
12 7,59 1,00 10.01.2024.
24 7,68 1,50 10.01.2024.
36 7,90 1,70 10.01.2024.
60 8,16 1,90 10.01.2024.
84 8,31 2,00 10.01.2024.

Krediti kojima kamata dospijeva mjesečno,
a glavnica svakih 12 mjeseci

Vremenski rok korištenja kredita (mjeseci) Visina kamatne stope Naknada za obradu kreditnog zahtjeva (%), jednokratno Kamatna stopa primjenjuje se od
24 7,88 1,50 10.01.2024.
36 8,02 1,70 10.01.2024.
48 8,14 1,80 10.01.2024.
60 8,22 1,90 10.01.2024.
84 8,34 2,00 10.01.2024.

Krediti kojima kamata dospijeva mjesečno,
a glavnica svakih 18 mjeseci

Vremenski rok korištenja kredita (mjeseci) Visina kamatne stope Naknada za obradu kreditnog zahtjeva (%), jednokratno Kamatna stopa primjenjuje se od
36 8,07 1,80 10.01.2024.

Krediti osigurani zalogom stambene ili poslovne nekretnine
( poslovne svrhe) – anuitetski povrat

Vremenski rok korištenja kredita (mjeseci) Visina kamatne stope Naknada za obradu kreditnog zahtjeva (%), jednokratno Kamatna stopa primjenjuje se od
156 8,23 3,80 10.01.2024.
168 8,27 3,80 10.01.2024.
180 8,31 3,80 10.01.2024.

Za rokove do 144 mjeseca uvjeti su  isti kao i za kredite uz mjesečne anuitete.

U svim navedenim modelima efektivna kamatna stopa iznosi maksimalno 9,50%.

 

Krediti osigurani zalogom stambene nekretnine
stambeno potrošačko kreditiranje

Vremenski rok korištenja kredita (mjeseci) Visina kamatne stope Naknada za obradu kreditnog zahtjeva (%), jednokratno Kamatna stopa primjenjuje se od
do 180 6,99 0,00 10.01.2024.

Maksimalna efektivna kamatna stopa 7,50%.

 

Opći uvjeti kreditnog poslovanja

1. KORISNIK KREDITA

Pravo na realizaciju kredita imaju sve fizičke osobe sa stalnim mjesečnim primanjima koje prebivaju na teritoriju Splitsko-dalmatinske županije, te kojima je nadzorni odbor odobrio zahtjev za članstvo u kreditnoj uniji. Sudionici u kreditu na konačni datum dospijeća kredita ne smiju biti stariji od 75 godina. Za korisnike kredita starije od 65 godina potreban je minimalno još jedan sudionik u kreditu.

2. VRSTE KREDITA
 • Nenamjenski gotovinski krediti za zaposlene
 • Nenamjenski gotovinski krediti za umirovljenike
 • Nenamjenski gotovinski kredit na temelju zaloga nekretnine ( hipotekarni krediti )
3. IZNOS KREDITA
 • Za zaposlene od 100,00 do 30.000,00 EUR
 • Za umirovljenike od 100,00 do 30.000,00 EUR
 • Iznosi veći od 30.000,00 EUR (zalog nekretnina)
4. PRIMJENA KAMATNIH STOPA

Ugovorene kamatne stope su nepromjenjive.
Obračun kamatnih stopa vrši se primjenom proporcionalne metode, dekurzivno.
Visina kamatne stope izražena je na godišnjem nivou.
Efektivna kamatna stopa (EKS) je pokazatelj ukupne cijene kredita koju klijent plaća kreditnoj uniji i izražena je u kreditnoj ponudi te ovisi o vremenskom roku trajanja korištenja kredita.
Efektivna kamatna stopa izračunava se sukladno propisima Hrvatske narodne banke.

Zatezna kamata:
Na sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja, korisniku kredita zaračunava se i naplaćuje zatezna kamata određena zakonom.

Interkalarna kamata:
Obračunava se i naplaćuje od puštanja kredita u tečaj pa do prvog rasporeda anuiteta u visini redovne kamatne stope.

5. NAKNADE

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva obračunava se jednokratno i naplaćuje se prilikom isplate odobrenog kredita.
Naknadu je moguće uplatiti iz kredita.
Visina naknade izražena je u ponudama kredita.

6. ROK OTPLATE KREDITA

Od 1 do 12 godina

7. VALUTNA KLAUZULA I REVALORIZACIJA

Svi krediti isplaćuju se u eurima.

8. NAČIN KORIŠTENJA KREDITA
 • Isplatom gotovine na šalteru poslovnice Kreditne unije MARJAN
 • Isplatom na tekući račun korisnika kredita
 • Isplatom po uputi korisnika kredita.
9. OTPLATA KREDITA

Modeli otplate kredita su slijedeći:

 • jednaki mjesečni anuiteti
 • kamata mjesečno, a glavnica po dospijeću
 • kamata mjesečno, a glavnica svakih 6 mjeseci
 • kamata mjesečno, a glavnica svakih 12 mjeseci
 • kamata mjesečno, a glavnica svakih 18 mjeseci

Za krediti koji  se otplaćuju u jednakim mjesečnim anuitetima obavezna je administrativna zabrana, odnosno naplata se vrši slanjem Izjave o zapljeni po pristanku dužnika poslodavcu ili Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
Anuitet se sastoji od glavnice, kamata i eventualnih naknada.

Kod ostalih modela otplata kredita vrši se na šalteru poslovnice Kreditne unije MARJAN, općim uplatnicama, slanjem ovjerene Izjave o zapljeni po pristanku dužnika poslodavcu ili putem trajnog naloga kojeg klijent otvara u svojoj matičnoj banci preko koje ostvaruje primanja.

10. POTREBNA MJESEČNA PRIMANJA

Potrebna mjesečna primanja ovise o zatraženom iznosu kredita, te se izračunavaju na zahtjev klijenta u poslovnicama Kreditne unije.

11. OBVEZNI INSTRUMENTI OSIGURANJA
 • Izjava o zapljeni po pristanku dužnika (o zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja), izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
 • Zadužnica izdana od svih sudionika u kreditu i potvrđena (solemnizirana) kod javnog bilježnika
12. DODATNO OSIGURANJE KREDITA
 • Sudužnik
 • Jedan ili više kreditno sposobnih jamaca
 • Riziko polica osiguranja
 • Polica životnog osiguranja korisnika kredita čija je otkupna vrijednost veća za 5% od traženog iznosa kredita, uz vinkulaciju police osiguranja u korist kreditne unije
 • Zasnivanje založnog prava na nekretnini

Kreditna unija MARJAN zadržava pravo zatražiti i druge instrumente osiguranja kredita.

13. TROŠKOVI KOJE SNOSI KORISNIK KREDITA

Korisnik kredita snosi troškove:

 • Solemnizacije Izjave o zapljeni po pristanku dužnika (o zapljeni plaće, odnosno drugih stalnih novčanih primanja) i sličnih dokumenata koji proizlaze iz Ugovora o kreditu
 • Solemnizacije zadužnice
 • Solemnizacije Ugovora o kreditu, ukoliko to zahtjeva vrsta kredita
 • Trošak procjene vrijednosti nekretnine kod ovlaštenog sudskog procjenitelja, ukoliko to zahtjeva vrsta kredita.
 • I sve ostale dodatne troškove koje proizađu iz kredita (odvjetnički troškovi, sudski troškovi, javnobilježnički troškovi i slično)
 • Troškove police osiguranja

Navedeni troškovi ne ulaze u izračun EKS.

14. PRAVA KORISNIKA KREDITA

Korisnik kredita ima pravo:

 • odustati od Ugovora o kreditu roku od 14 dana, sukladno odredbama čl. 14. Zakona o potrošačkom kreditiranju,
 • na prijevremenu otplatu kredita djelomično ili u cijelosti sukladno odredbama čl. 16. Zakona o potrošačkom kreditiranju,
 • pravo na informacije za sve modele kredita i izračun efektivne kamatne stope,
 • pravo na nacrt Ugovora o kreditu prije zaključenja Ugovora o kreditu;
  Ovo pravo ne primjenjuje se ako Kreditna unija MARJAN u vrijeme podnošenja zahtjeva za kredit nije voljna nastaviti sa sklapanjem Ugovora o kreditu sa podnositeljem zahtjeva
 • pravo na informacije o kreditu
  Korisnik kredita može zatražiti od kreditne unije informacije u usmenom obliku u svezi stanja kreditne partije osobno u poslovnici uz predočenjeosobne iskaznice
 • korisnik kredita ima pravo zatražiti poseban izvadak o stanju kredita uz podnošenje pisanog zahtjeva koji će biti naplaćen sukladno naknadama Kreditne unije MARJAN
15. OBVEZE KORISNIKA KREDITA

Korisnik kredita, sudužnik i jamci dužni su bez odgađanja u pisanom obliku obavijestiti kreditnu uniju o svakoj promjeni osobnih podataka, naziva, adrese, sjedišta, te obavijestiti kreditnu uniju o svakom događaju koji može negativno utjecati na mogućnost potpunog i pravovremenog vraćanja kredita, osobito značajnije pogoršanje svog financijskog statusa.

16. OSTALO

Kreditna unija MARJAN može odbiti kreditni zahtjev bez dodatnog obrazloženja.

Opći uvjeti kreditnog poslovanja stupaju na snagu 10. 01. 2024.

U Splitu, 08. 01. 2024.

KREDITNA UNIJA MARJAN

Zajednički uvjeti kreditiranja

 • Krediti se otplaćuju u jednakim mjesečnim anuitetima.
 • Anuitet se sastoji od glavnice, kamata i eventualnih naknada.
 • Prilikom isplate kredita, Kreditna unija je dužna uručiti korisniku kredita Plan otplate kredita sa iskazanom efektivnom kamatnom stopom.
 • Ovisno o modelu otplate, otplata kredita se vrši na šalteru blagajne Kreditne unije MARJAN, općim uplatnicama, slanjem ovjerene izjave poslodavcu ili u banku gdje dužnik ima otvoren račun.
 • Kamata se obračunava primjenom proporcionalne metode obračuna, dekurzivno. Kamatne stope su fiksne.
 • Na dospjelu, a neplaćenu glavnicu kredita Kreditna unija obračunava zateznu kamatu u visini zakonske zatezne kamate.
 • Krediti se odobravaju u eurima.
 • Kreditna unija MARJAN će obračunati revalorizaciju prilikom dospijeća anuiteta (na dospjelu nenaplaćenu glavnicu i redovne kamate po kreditu) i prilikom zatvaranja kredita na nedospjelu glavnicu kredita. U slučaju pada tečaja primjenjuje se tečaj važeći na dan odobrenja kredita.
 • Korisnik kredita ne smije imati više od 75 godina na dan dospijeća zadnjeg anuiteta.

Naknade u kreditnom poslovanju

Naknade  za usluge u poslovanju s članovima, u primjeni od 01. siječnja  2023.

Vrsta usluge Naknade
ŠTEDNJA
Prijevremeno razročenje  štednog ulaga bez naknade
Prijevremno razročenje namjenskog depozita bez naknade
USLUGE U KREDITNOM POSLOVANJU
Izdavanje kreditnih obrazaca bez naknade
Jednokratna naknada za obradu i odobravanje kredita    (obračunava se u postotku odobrene glavnice kredita, te naplaćuje prilikom plasmana kredita) 1,00-4,00%
Prijevremena otplata kredita odobrenih nakon 01.01.2010. kada je razlika između dana prijevremene otplate i roka dospijeća duža od godinu dana, a iznos koji se uplaćuje veći od 9.954,00 EUR 1,00% na preostali iznos glavnice
Prijevremena otplata kredita odobrenih nakon 01.01.2010. kada je razlika između dana prijevremene otplate i roka dospijeća kraća od godinu dana, a iznos koji se uplaćuje veći od 9.954,00 EUR 0,50% na preostali iznos glavnice
Kreditni transfer na transakcijski račun pravne osobe 1% ,najmanje 1,50 EUR , najviše 9,90 EUR
Promjena ranije ugovorenih uvjeta kreditiranja na zahtjev stranke.
Dodatak ugovora o kreditu (kamate, rok, moratorij, prolongat)
66,00 EUR
Naknada za neispunjenje naknadnih uvjeta u roku i na način utvrđen ugovorom 2% preostalog iznosa glavnice kredita
Zamjena sudionika u kreditu (po sudioniku) 66,00 EUR
Zamjena založnog prava (hipoteka) 132,00 EUR
Obavijest o pretplati po kreditnoj partiji pismenim putem 1,30 EUR
Izdavanje pisma namjere 13,00 EUR
Pisana potvrda o visini duga (dospjelog duga, ukupnog duga) 9,00 EUR
Pismena potvrda o stanju kreditnog zaduženja drugoj banci  na zahtjev klijenta 13,00 EUR
Pisana potvrda o zatvaranju kredita na zahtjev klijenta 6,60 EUR
Posebno zatražen izvadak o stanju kredita 13,00 EUR
Posebno zatražen izvadak o načinu obračuna aktivnih i pasivnih kamata 26,50 EUR
Obavijest o dugovanju, opomene bez naknade
Izrada prijepisa i preslika (fotokopija) knjigovodstvenih dokumenata 0,60 EUR po stranici
Izrada prijepisa i preslika (fotokopija) dokumenata iz arhive 1,30 EUR po stranici
Otkaz ugovora 26,50 EUR + stvarni trošak javnog bilježnika
Izdavanje požurnice za izdavanjem vlasničkog lista  na zahtjev klijenta 13,00 EUR
Izdavanje požurnice za uknjižbu sredstva osiguranja novčane tražbine na zahtjev klijenta 13,00 EUR
Izdavanje brisovnice 26,50 EUR
Pokretanje ovrhe podnošenjem zahtjeva (odvjetniku ili javnom bilježniku) za vođenje ovršnog postupka 1,0 % tražbine
Protesti, tužbe i druge mjere prema neurednim dužnicima, vođenje ovršnog postupka,odvjetnički troškovi, sudski troškovi, javnobilježnički troškovi, odvjetnička opomena stvarni trošak
Izrada punomoći 26,50 EUR
Osiguranje kredita u visini troška osiguratelja
Odustanak od ugovorenog kredita sukladno članku 14. Zakona o potrošačkom kreditiranju bez naknade
Pisani upiti mjerodavnim institucijama u svrhu naplate instrumenata osiguranja 6,60 EUR + stvarni trošak
Prisilno slanje instrumenata osiguranja na naplatu 13,00 EUR
Naplata prisilno poslanog instrumenta osiguranja stvarni trošak
Naplata instrumenta osiguranja poslanog u HZMO prema iznosu koji naplaćuje HZMO
Redovito povlačenje instrumenata osiguranja sa naplate bez naknade
Povlačenje instrumenata osiguranja sa naplate na zahtjev korisnika kredita 13,00 EUR po povlačenju
Upis i brisanje u upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbine vjerovnika na pokretnim stvarimai pravima koje vodi FINA stvarni trošak
Trošak slanja poziva naljednicima 6,60 EUR
OSTALE NAKNADE
Izdavanje raznih potvrda i ovjera 6,60 EUR
Izrada pregleda kamatnih stopa i vrsta kredita iz prethodnih godina 33,00 EUR
Pripremanje i slanje pošiljki poštom 1,30 EUR

Potrebna dokumentacija

Za umirovljenike

 • Zahtjev za kredit (obrazac izdaje Kreditna unija)
 • Potvrda o visini mirovine izdana od strane HZMO-a
 • Original izvoda banke preko koje se mirovina isplaćuje
 • Preslika osobne iskaznice

Za zaposlenike u državnim institucijama

 • Zahtjev za kredit (obrazac izdaje Kreditna unija)
 • Posljednje tri platne liste ovjerene od poslodavca
 • IP obrazac za prošlu i tekuću godinu
 • Potvrda o visini primanja ovjerena od strane poslodavca
 • Preslika osobne iskaznice

Za zaposlene u d.d.

 • Zahtjev za kredit (obrazac izdaje Kreditna unija)
 • Posljednje tri platne liste ovjerene od poslodavca
 • IP obrazac za prošlu i tekuću godinu
 • Potvrda o visini primanja ovjerena od strane poslodavca
 • BON 2 ili SOL 2 ne stariji od mjesec dana – izuzete su banke i osiguravajuća društva
  (u slučaju da na obrascu SOL 2 nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome je li račun bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci te podatak o broju dana blokade)
 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda knjigovodstvenog servisa
  (ukoliko poduzeće ne vodi vlastito računovodstvo, potrebna je potvrda knjigovodstvenog servisa da vodi plaće tog poduzeća)

Za zaposlene u d.o.o.

 • Zahtjev za kredit (obrazac izdaje Kreditna unija)
 • Posljednje tri platne liste ovjerene od poslodavca
 • IP obrazac za prošlu i tekuću godinu
 • Potvrda o visini primanja ovjerena od strane poslodavca
 • Bon 2 ili Sol 2 ne stariji od mjesec dana
  (u slučaju da na obrascu SOL 2 nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome je li račun bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci te podatak o broju dana blokade)
 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda knjigovodstvenog servisa
  (ukoliko poduzeće ne vodi vlastito računovodstvo, potrebna je potvrda knjigovodstvenog servisa da vodi plaće tog poduzeća)

Za vlasnike obrta

 • Zahtjev za kredit (obrazac izdaje Kreditna unija)
 • Kopija obrtnice ili rješenja o registraciji obrta
 • Potvrda Porezne uprave kojom se dokazuje da porezni obveznik nema dugovanja po osnovi javnih davanja koja uključuju poreze i doprinose
 • Pregled primitaka i izdataka za tekuću godinu do dana podnošenja zahtjeva
 • Popis dugotrajne imovine obrazac DI
 • Bon 2 ili Sol 2 ne stariji od mjesec dana
  (u slučaju da na obrascu SOL 2 nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome je li račun bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci te podatak o broju dana blokade)
 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda knjigovodstvenog servisa koji vrši mjesečni obračun plaće
 • U slučaju da obrtnik vodi knjigovodstvo na osnovi dobiti kao mali poduzetnik potrebno je dostaviti:
  • Račun dobiti i gubitka
  • Bilancu
  • Prijavu poreza na dobit
  • Potvrdu o plaćenom porezu na dobit
  • Potvrda o visini primanja ovjerena od strane poslodavca
  • Bon 2 ili Sol 2 ne stariji od mjesec dana
   (u slučaju da na obrascu SOL 2 nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome je li račun bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci te podatak o broju dana blokade)
  • Preslika osobne iskaznice
  • Potvrda knjigovodstvenog servisa koji vrši mjesečni obračun plaća

Za zaposlene kod obrtnika

 • Zahtjev za kredit (obrazac izdaje Kreditna unija)
 • Posljednje tri platne liste ovjerene od poslodavca
 • IP obrazac za prošlu i tekuću godinu
 • Potvrda o visini primanja ovjerena od strane poslodavca
 • Preslika osobne iskaznice
 • Potvrda knjigovodstvenog servisa koji vrši mjesečni obračun plaće
 • Bon 2 ili Sol 2 ne stariji od mjesec dana
  (u slučaju da na obrascu SOL 2 nije iskazan broj dana blokade potrebno je priložiti potvrdu o tome je li račun bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci te podatak o broju dana blokade)

Za osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja:

 • Dokumentacija kao i za obrtnike

Napomena:

Kreditna unija MARJAN može po potrebi zatražiti i drugu dokumentaciju potrebnu za obradu kreditnog zahtjeva

Preuzmite dokumentaciju u PDF-u:

 Zahtjev za kredit
 Prilog zahtjevu za sudužnika i jamca
 Potvrda poslodavca

Mi koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici